Odszkodowanie OC – kiedy można je otrzymać?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, czyli w skrócie ubezpieczenie komunikacyjne OC pozwala na uzyskanie odszkodowania wtedy, gdy ubezpieczony doprowadzi do wyrządzenia szkody osobie poszkodowanej. Kiedy można otrzymać odszkodowanie OC?

Odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego OC przysługuje poszkodowanym w zdarzeniu drogowym i wypłacane jest ono z polisy ubezpieczeniowej sprawcy, co wynika z art. 34. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do czego zobowiązany jest ubezpieczyciel?

Zgodnie z powyższa ustawą, likwidacja szkody z ubezpieczenia OC polega na naprawieniu szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jeżeli okaże się, że przywrócenie stanu poprzedniego będzie niemożliwe lub będzie pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty dla zobowiązanego, wówczas roszczenie osoby poszkodowanej koncentruje się na świadczeniu w pieniądzu.

W związku z tym ubezpieczyciel może naprawić samochód uszkodzony podczas kolizji lub wypadku, może również zwrócić koszty związane ze szkodą, z czego korzysta się częściej.

Warto również wskazać, że możliwe jest uzyskanie odszkodowania OC wtedy, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał w danym dniu wypadku ważnego ubezpieczenia OC. Wówczas wypłacane jest ono z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kogo chroni ubezpieczenie OC?

Najczęściej ubezpieczenie OC kojarzymy tylko z kosztami związanymi z samochodem, ale warto również pamiętać o tym, że OC osoby odpowiedzialnej za wypadek zapewnia też ochronę kierowcy i pasażerom.

Osoby poszkodowane mogą uzyskać świadczenia takie, jak:

  • zwrot poniesionych kosztów
  • zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne
  • naprawienie szkody, przykładowo za zniszczone przedmioty czy utracony dochód
  • świadczenie za pogorszenie sytuacji życiowej

Jeżeli osoba poszkodowana poniosła w wypadku śmierć, wówczas możliwe są roszczenia takie, jak:

  • odszkodowanie
  • zadośćuczynienie
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu
  • renta alimentacyjna

Do kogo należy zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Powyższe świadczenia nie są wypłacane automatycznie, dlatego też poszkodowany lub też bliscy poszkodowanego powinni zgłosić się z wnioskiem o likwidację szkody do ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku. Dane można znaleźć bez problemu przez internet.

Pracownik zakładu ubezpieczeniowego przekaże wtedy dokładne informacje o tym, jakie dokumenty należy złożyć, aby możliwe było odszkodowanie OC z ubezpieczenia sprawcy. Zwykle po kilku dniach od zgłoszenia następuje kontakt od rzeczoznawcy, który bada rodzaj i rozmiar uszkodzenia i na tej podstawie przygotowuje kosztorys.

Co wtedy, gdy odszkodowanie OC i inne świadczenia są niewystarczające?

Niestety, nie zawsze kwota odszkodowania oraz innych świadczeń zaproponowana przez ubezpieczyciela przystaje do potrzeb osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji konieczne jest zwrócenie się do ubezpieczyciela, a jeżeli negocjacje nie dadzą odpowiedniego efektu, w takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie się na drogę sądową.

Warto również pomyśleć o skorzystaniu z usług firm, które zajmują się świadczeniem kompleksowej pomocy w zakresie odszkodowań OC oraz innego rodzaju. Również można pomyśleć o skorzystaniu z usługi odkupu odszkodowania, która jest prostym sposobem na uzyskanie dodatkowych środków z OC po wypadku. Metoda ta przeznaczona jest także dla tych osób, które otrzymały już odszkodowanie z OC, ale chciałyby podwyższyć tę kwotę.